Friday, December 23, 2016

Լավ է կույր աչքով, քան կույր մտքով


   

Լինել կույր աչքով, նույնն է ինչ ՝ զրկվել տեսարժան վայրերից, որոնք դիտելիս ուղղակի կարելի է վայելք ապրել: Իսկ լինել կույր մտքով, դա նույնն է , ին փոխել ճակատագիրը, վարվել սխալ, դժբախտացնել յանքը, քանի որ անմիտ արարքները միշտ է վատ հետևանքներ են ունենում: Լավ է ապրել առանց որոշ վայելքների, քան կյանքն անցկացնել դժբախտ ուղիների վրա:

No comments:

Post a Comment