Friday, December 23, 2016

Անկեղծ չենք

Թումանյանին մտահոգում է կեղծավորությունը,չկա անկեղծություն, չկա բարեհոգություն և եթե կա էլ, դա դերասանություն է կամ կեղծավորություն: Դերասանները կամ դերասանուհիները պետք են միայն բեմի վրա, այլ ոչ թե կյանքում, կյանքում չկա բեմ: Եվ ցավն էլ հենց դա է , որ ամեն-ինչ նույն է մնացել, և կարելի է ասել, որ ծայրամասին է հասել կեղծավորությունը: Մարդիկ լի են կեղծիքներով և ստերով, դրանք այնպիսի բնավորության գծեր են, որ բոլոր մարդկանց մեջ էլ կա: Եվ մի բան էլ կասեմ, որ պետք ամեն մարդ իր կյանքը այնպես կառուցի, ինչպես կգրեր գիրքը, որպեսզի հետագայում քո գիրքը կարդալիս հաճույք ստանան:

No comments:

Post a Comment